Drvivá väčšina ľudí pozná súdnu sieň výhradne z televíznych obrazoviek. Našťastie. Skutočný priebeh pojednávaní je však diametrálne odlišný od toho, čo poznáte, z amerických seriálov resp. známej slovenskej relácie. Opätovne platí, našťastie. V prípade, ak Vám hrozí súdny spor to nepodceňujte a využite služby advokáta.

Bez ohľadu na to, či ste podnikateľ, alebo občan, v živote občas nastanú situácie, kedy dohoda nie je možná a vzniknutý spor musí vyriešiť súd. V takýchto prípadoch buď potrebujete na súde uplatniť svoj nárok, alebo sa naopak brániť voči podanej žalobe. Rozhodnutie, či je vzniknutú situáciu potrebné riešiť súdnou cestou, je náročné nielen z ľudského hľadiska, ale taktiež aj z hľadiska časového a finančného.

Priemerná dĺžka trvania konania v občianskoprávnych veciach na Slovensku v roku 2017 bola necelých 21 mesiacov a v obchodných veciach takmer 22 mesiacov. Jedná sa však o priemerné hodnoty, realita býva neraz omnoho horšia.

V situácii, keď neviete ako ďalej, je najlepším riešením konzultácia u advokáta, ktorý odborne a nezaujato posúdi existujúci skutkový a právny stav. Najlacnejším a najrýchlejším riešením býva mimosúdna dohoda, preto je vhodné ešte raz sa pokúsiť o urovnanie sporu. V prípade, ak sa za asistencie advokáta podarí nájsť vhodný kompromis a urovnanie prichádza do úvahy, pripraví sa znenie dohody o urovnaní, ktoré bude odzrkadľovať dosiahnutú dohodu.
V opačnom prípade, je potrebné pripraviť sa na súdny spor.

Súdny spor

Po preštudovaní Vami predloženej dokumentácie (zmluvy, listiny, komunikácia a podobne) nasleduje v prípade potreby identifikácia chýbajúcich dôkazov, ktoré je ešte potrebné doplniť. Advokát medzičasom pripraví procesnú stratégiu, na základe ktorej bude v danom spore postupovať. Nasleduje uzavretie zmluvy o poskytnutí právnej pomoci a udelenie plnej moci na zastupovanie v súdnom spore, ako aj samotné vypracovanie podania na súd (žaloba, vyjadrenie k žalobe resp. iné písomnosti).

Súčasťou prípravy na súdny spor je tiež vysvetlenie ako súdne pojednávanie v skutočnosti prebieha, od maličkostí ako sú vysvetlenia, kde v miestnosti sa máte posadiť, kedy sa máte postaviť a hovoriť, čo je dovolené a naopak, čoho sa mate vyvarovať, akým spôsobom je pojednávanie vedené a podobne.

Pomoc skúseného odborníka nezostáva obmedzená iba na právne otázky, je Vám oporou a sprevádza Vás celým procesom.

Mám bohatú skúsenosť so zastupovaním klientov pri mimosúdnom a súdnom riešení sporov. Pri zvolení vhodného postupu riešenia sporu využívam rokmi nadobudnuté skúsenosti zo súdnej siene s cieľom pomôcť klientom zvládnuť tento stresujúci proces.