RIEŠENIE SPOROV

Pomôžem Vám v prípadoch, keď potrebujete na súde uplatniť svoj nárok alebo sa naopak brániť voči podanej žalobe. Mám bohatú skúsenosť so zastupovaním klientov pri mimosúdnom a súdnom riešení sporov. Pri zvolení vhodnej procesnej stratégie využívam rokmi nadobudnuté skúsenosti zo súdnej siene.

Pri riešení sporov pre klienta zabezpečím predovšetkým:

 • právne konzultácie za účelom predchádzania vzniku sporu;
 • dôkladnú analýzu skutkového stavu a dôkaznej situácie;
 • zhodnotenie rizík právneho postavenia klienta;
 • prípravu procesnej stratégie;
 • asistenciu pri navrhnutí a zabezpečení dôkazov;
 • konzultácie v prípravných fázach riešenia sporu, ako aj počas prebiehajúceho konania;
 • zastupovanie klienta pri mimosúdnom riešení sporov, príprava dohody o urovnaní nárokov;
 • vypracovanie podaní (predžalobná výzva, žaloba, odpor, vyjadrenie, odvolanie, dovolanie, návrh na nariadenie neodkladného a zabezpečovacieho opatrenia a
  podobne);
 • účasť na pojednávaniach;
 • zastupovanie v konaní na rozhodcovskom súde.

REFERENCIE

“JUDr. Marek Kundrát zastupoval našu spoločnosť v súdnych sporoch. Právne služby poskytoval vždy kvalitne a promptne reagoval na potreby spoločnosti a procesný vývoj súdnych sporov. Vždy ambiciózne zastupoval záujem spoločnosti a konal aktívne, efektívne, zodpovedne a spoľahlivo.”

Dipl. Ing. M.M., konateľ spoločnosti J*, spol. s r.o., certifikovaný výrobca plastových komponentov pre automobilový, elektronický a priemyselný trh

“Doktor Kundrát nám poskytoval právne služby odborne, flexibilne a spoľahlivo. Pri hľadaní optimálneho riešenia pre našu spoločnosť bral ohľad na naše požiadavky a promptne reagoval na meniaci sa procesný vývoj súdneho sporu. Vždy zastupoval záujem spoločnosti, pričom konal samostatne, kreatívne a zodpovedne.”

M.K., konateľ spoločnosti M* B*, s.r.o. , zaoberajúcej sa sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti obchodu

“Právne služby JUDr. Mareka Kundráta som využil v dlhotrvajúcom vlečúcom sa súdnom spore so Slovenskou sporiteľnou a.s. Vďaka jeho profesijnej zdatnosti, angažovanosti a vytrvalosti som spor vyhral a bol mi uznaný nárok na nezaplatený dlh a adekvátna finančná kompenzácia. Jednoznačne odporúčam ďalším potenciálnym klientom a ďakujem za poskytnuté služby a právnu pomoc.”

A.V., fyzická osoba