Podnikanie na Slovensku predstavuje z mnohých dôvodov každodennú výzvu. Dosiahnutie úspechu je podmienené množstvom faktorov, z ktorých časť viete ovplyvniť (výber zamestnancov, kvalita produktu alebo služby, marketing, atď.), iné sú zas mimo Vašu kontrolu (neustále sa meniaca legislatíva, byrokracia a podobne).

Získať obchodného partnera a presvedčiť ho o potrebe Vášho produktu, resp. služby je zvyčajne len začiatok. Predpokladom úspešného podnikania je, okrem iného, nepochybne aj bezpečná a efektívna spolupráca s obchodnými partnermi. Konkrétne podmienky dohody o spolupráci je potrebné korektne preklopiť do zmluvy.

V závislosti od typu podnikania, ktorému sa venujete, môžete uzatvárať rôzne zmluvy, či už sa jedná o zmluvy o mlčanlivosti, zmluvy o spolupráci, zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, leasingové zmluvy, resp. iné zmluvné typy, vždy je potrebné venovať pozornosť najmä nasledujúcim oblastiam:

a) dostatočne presnej a určitej špecifikácii predmetu zmluvy (vrátane podkladov a príloh k zmluve a určeniu ich poradia záväznosti v prípade existencie rozporov),
b) platobným podmienkam (zálohové platby, splatnosť faktúr, úroky z omeškania, možnosť predčasného ukončenia zmluvy pri porušení platobnej disciplíny),
c) lehotám plnení (podmienky posunov termínov, vrátane definovania prípadov tzv. vyššej moci),
d) rozsahu práv a povinností zmluvných strán a ich vyhlásení (jednoznačná špecifikácia povinností a lehôt na ich splnenie vrátane ich zabezpečenia zmluvnými pokutami),
e) definovaniu podmienok zmluvných sankcií (obmedzenie zmluvných pokút, náhrada škody, úroky z omeškania),
f) určeniu orgánu, ktorý bude rozhodovať prípadné spory medzi zmluvnými stranami (súd Slovenskej republiky vs. rozhodcovský súd).

Ako hovorí známe anglické príslovie: „Diabol je ukrytý v detailoch“, preto je potrebné sústrediť sa na konkrétne detaily návrhu zmluvy, venovať im potrebnú pozornosť, posúdiť ich a vyhodnotiť s cieľom minimalizovať negatívne dopady na Vaše podnikanie.

Služby skúseného advokáta Vám umožnia naplno sa sústrediť nielen na každodenný chod spoločnosti, ale aj na rozvoj Vášho podnikania. Náplňou mojej práce je už viac ako 13 rokov každodenné riešenie právnych problémov a eliminácia rizík konkrétnej transakcie.