OBCHODNÉ PRÁVO

Špecializujem sa predovšetkým na obchodné právo so zameraním na komplexnú právnu podporu klientov počas obchodných rokovaní a úpravu súvisiacich zmluvných vzťahov. Posudzujem riziká konkrétnej transakcie s cieľom minimalizovať negatívne dopady na podnikanie klientov.

Z doterajšej praxe mám skúsenosti s vypracovaním rôznych typov zmlúv ako sú napr. zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o kúpe prenajatej veci, mandátne zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o spolupráci, zmluvy o mlčanlivosti, ako aj s medzinárodnými štandardnými zmluvnými podmienkami pre výstavbu diel (FIDIC). Jedná sa najmä o prípravu zmlúv, vypracovanie stanovísk k návrhom zmlúv, právne analýzy existujúcich zmlúv, revíziu a pripomienkovanie predložených návrhov zmlúv, ako aj zastupovanie klientov v procese uzatvárania zmluvy.

Poskytoval som právne poradenstvo pri realizácii medzinárodných projektov a projektov financovaných prostredníctvom BIDSF (The Bohunice International Decommissioning Support Fund), taktiež som pripomienkoval zmluvnú dokumentáciu, ako aj súťažné podklady súvisiace s realizáciou verejného obstarávania podľa pravidiel „Procurement Policies and Rules” Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Poskytované právne poradenstvo zahŕňa najmä:

  • konzultácie a účasť na interných poradách u klienta;
  • prípravu a účasť na rokovaniach so súčasnými alebo budúcimi zmluvnými partnermi mojich klientov na území Slovenskej republiky a v zahraničí;
  • analýzu možných právnych rizík, vypracovanie stanovísk a odporúčaní ako eliminovať riziká;
  • komplexné právne poradenstvo pri vytváraní zmlúv a/alebo pripomienkovaní návrhov zmlúv;
  • uplatnenie nárokov pri porušení zmluvy;
  • vymáhanie pohľadávok;
  • uplatnenie nároku na náhradu škody;
  • prípravu, tvorbu a pripomienkovanie vzorovej dokumentácie;
  • pomoc a príprava dokumentácie v súvislosti so zmenami a zánikom zmluvných vzťahov – dodatky k zmluvám, dohody o urovnaní, dohody o prevzatí dlhu, výpovede zmlúv, odstúpenia od zmlúv a podobne;
  • zastupovanie klientov v sporových konaniach, ako aj pri mimosúdnych rokovaniach.

REFERENCIE

“Touto cestou sa chcem poďakovať pánovi JUDr. Marekovi Kundrátovi za rady a pomoc pri vypracovaní a pripomienkovaní viacerých zmlúv, ktoré sme vo firme potrebovali akútne riešiť. V krátkom časovom horizonte nám zmluvy vypracoval a osobne s nami prešiel jednotlivé dodatky k zmluvám. Sme nadmieru spokojní. Serióznosť, odbornosť a ľudský prístup sú hlavné dôvody, prečo budeme dlhodobo spolupracovať. Môžeme len odporučiť.”

A.L., konateľ spoločnosti I*, s.r.o. špecializujúcej sa na dizajn, rekonštrukcie a výstavbu interiérov

“JUDr. Marek Kundrát našej spoločnosti poskytoval právne poradenstvo predovšetkým v nesporovej agende. Vypracovával právne analýzy a stanoviská; pripravoval, tvoril a pripomienkoval zmluvy a právne písomnosti; poskytoval právne poradenstvo pri realizácii medzinárodných projektov a projektov BIDSF (The Bohunice International Decommissioning Support Fund), podieľal sa na príprave, tvorbe a pripomienkovaní vzorovej pracovnej dokumentácie a interných smerníc (pracovný poriadok, smernice z oblasti bezpečnosti práce a iné) a taktiež sa zúčastňoval obchodných rokovaní, komunikoval s obchodnými partnermi a
orgánmi verejnej správy. Pri poskytovaní právnych služieb preukázal logické a analytické myslenie, ako aj schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť. Vždy zastupoval záujem spoločnosti a konal podľa potrieb spoločnosti, zodpovedne a spoľahlivo.”

Ing. A.M., podpredseda predstavenstva spoločnosti J*, a.s., ktorá prevádzkuje, udržiava a vyraďuje jadrové zariadenia a nakladá s rádioaktívnymi odpadmi

“Služby Mareka Kundráta využívam pravidelne nakoľko už na začiatku som sa presvedčil o jeho vysoko profesionálnom a diskrétnom prístupe. Stále nám vedel veľmi rýchlo pomôcť s rôznymi službami – od zakladania občianskeho združenia, obchodnej spoločnosti, obchodných podmienok pre eshop, ako aj s rôznymi typmi zmlúv. Aj preto budem jeho služby využívať a najmä odporúčať ďalším záujemcom o právne služby.”

T.F., konateľ spoločnosti g* s.r.o. zaoberajúcej sa marketingom v oblasti zdravotnej starostlivosti

“JUDr. Marek Kundrát našej spoločnosti poskytoval právne poradenstvo v nesporovej agende, najmä vypracovával právne analýzy; pripomienkoval zmluvnú dokumentáciu ako aj súťažné podklady súvisiace s realizáciou verejného obstarávania podľa pravidiel „Procurement Policies and Rules” Európskej banky pre obnovu a rozvoj, pričom v rámci tohto procesu taktiež komunikoval v mene našej spoločnosti so zástupcami Európskej banky pre obnovu a rozvoj.”

Ing. M.O., predseda predstavenstva spoločnosti S*, a.s., ktorá zabezpečuje prevádzkovanie prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky

“S poskytnutými službami Mareka Kundráta som bola stále veľmi spokojná. Oceňujem rýchlu komunikáciu, zodpovedný prístup a profesionalitu. JUDr. Marek Kundrát mi stále odborne pomohol a v prípade akýchkoľvek otázok poradil. Ďakujem veľmi pekne a odporúčam ďalej.”

D.P., živnostníčka, módna ilustrátorka a dizajnérka

“Pán Kundrát poskytuje veľmi kvalitné právne služby v niekoľkých oblastiach. Spolupráca s ním je vždy jednoduchá, rýchla a vecná. Pomocou niekoľkých základných otázok identifikuje podstatu veci a následne veľmi rýchlo určí ďalší postup. Snaží sa šetriť klientov čas a tým aj jeho peniaze v najlepšej možnej miere primeranej danej situácii. S jeho skúsenosťami trvá veľmi rýchlo, kým predostrie konkrétny návrh, obvykle ho vie načrtnúť priamo po oboznámení sa s prípadom, pri zložitejších veciach, kedy je potrebná väčšia miera štúdia si do niekoľkých dní vie naštudovať aj rozsiahlejšiu problematiku a podať konkrétne a vecné návrhy. Veľkou výhodou je, že sa vie prispôsobiť požiadavkám a aj mysleniu klienta a takisto prístupu k celej veci. Oceňujem, že je ochotný konzultovať rôzne záležitosti aj v neformálnom duchu, ak ho o to klient požiada.”

L.H., živnostník

“Pán Kundrát našej spoločnosti poskytoval právne poradenstvo v nesporovej agende, najmä v rámci procesu due diligence, pri koncipovaní, pripomienkovaní zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa prevodu obchodného podielu; zastupoval našu spoločnosť na obchodných rokovaniach, ako aj pri rokovaniach o mimosúdnom urovnaní sporných peňažných pohľadávok. Poskytol nám taktiež právne služby pri koncipovaní a pripomienkovaní zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa prevodu akcií.”

Ing. Z.H., predseda predstavenstva spoločnosti V*, a.s. pôsobiacej v oblasti jadrovej energetiky

“Právne služby JUDr. Kundráta využívam od začiatku jeho advokátskej praxe. Či už sa jednalo o zakladanie obchodnej spoločnosti, právne poradenstvo alebo o návrh, resp. revíziu rôznych druhov zmlúv, jeho prístup bol vysoko profesionálny a vždy promptný, čo nie je bežným štandardom. Jeho prácu môžem za každých okolností len odporučiť.”

L.F., konateľ spoločnosti f*, s.r.o. dodávajúca technológiu pre inteligentné „smart“ domácnosti

“Naša spoločnosť využila právne služby pána Kundráta v procese založenia spoločnosti s ručením obmedzeným na Slovensku. Od samého začiatku nám poskytoval komplexný právny prehľad a chcel by som zdôrazniť, že na naše otázky vždy trpezlivo odpovedal. Vďaka nemu bol celý proces úspešne zvládnutý.”

I.C., konateľ spoločnosti D*, s.r.o. zaberajúcej sa logistikou a kontrolou kvality

“Ďakujem JUDr. Kundrátovi za poskytnuté poradenstvo a vypracovanie zmlúv. Pán Kundrát pre nás zabezpečil komplexnú právnu podporu pri príprave procesu predaja obchodnej spoločnosti. Jeho právne služby využívam opakovane už niekoľko rokov.”

J.K., konateľ spoločnosti S* S* R*, s.r.o., zaoberajúcej sa opravou, servisom osobných a nákladných motorvých vozidiel