OBCHODNÉ PRÁVO

Špecializujem sa predovšetkým na obchodné právo so zameraním na komplexnú právnu podporu klientov počas obchodných rokovaní a úpravu súvisiacich zmluvných vzťahov. Posudzujem riziká konkrétnej transakcie s cieľom minimalizovať negatívne dopady na podnikanie klientov.

Z doterajšej praxe mám skúsenosti s vypracovaním rôznych typov zmlúv ako sú napr. zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o kúpe prenajatej veci, mandátne zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o spolupráci, zmluvy o mlčanlivosti, ako aj s medzinárodnými štandardnými zmluvnými podmienkami pre výstavbu diel (FIDIC). Jedná sa najmä o prípravu zmlúv, vypracovanie stanovísk k návrhom zmlúv, právne analýzy existujúcich zmlúv, revíziu a pripomienkovanie predložených návrhov zmlúv, ako aj zastupovanie klientov v procese uzatvárania zmluvy.

Poskytoval som právne poradenstvo pri realizácii medzinárodných projektov a projektov financovaných prostredníctvom BIDSF (The Bohunice International Decommissioning Support Fund), taktiež som pripomienkoval zmluvnú dokumentáciu, ako aj súťažné podklady súvisiace s realizáciou verejného obstarávania podľa pravidiel „Procurement Policies and Rules” Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Poskytované právne poradenstvo zahŕňa najmä:

 • konzultácie a účasť na interných poradách u klienta;
 • prípravu a účasť na rokovaniach so súčasnými alebo budúcimi zmluvnými partnermi mojich klientov na území Slovenskej republiky a v zahraničí;
 • analýzu možných právnych rizík, vypracovanie stanovísk a odporúčaní ako eliminovať riziká;
 • komplexné právne poradenstvo pri vytváraní zmlúv a/alebo pripomienkovaní návrhov zmlúv;
 • uplatnenie nárokov pri porušení zmluvy;
 • vymáhanie pohľadávok;
 • uplatnenie nároku na náhradu škody;
 • prípravu, tvorbu a pripomienkovanie vzorovej dokumentácie;
 • pomoc a príprava dokumentácie v súvislosti so zmenami a zánikom zmluvných vzťahov – dodatky k zmluvám, dohody o urovnaní, dohody o prevzatí dlhu, výpovede zmlúv, odstúpenia od zmlúv a podobne;
 • zastupovanie klientov v sporových konaniach, ako aj pri mimosúdnych rokovaniach.

ČLÁNKY NA TÚTO TÉMU

Odborná prednáška na STU v Košiciach

12 októbra, 2021|

Vďaka spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Košiciach (Fakulta baníctva ekológie a geotechnológií) som 4.10.2021 mal možnosť prednášať študentom 3. ročníka na odbornom predmete Informačný model ...

 • zmluvna uprava informacny model

Zmluvná úprava informačného modelu

14 mája, 2021|

Zmluvná úprava práv a povinností týkajúcich sa procesu informačného modelovania stavieb a tvorby informačného modelu v súčasnosti na Slovensku nie je štandardizovaná. Aktuálny vývoj v Českej ...

REFERENCIE

JUDr. Marek Kundrát  poskytoval právne služby spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.. Vždy zastupoval záujem spoločnosti STRABAG PaIS,, konal efektívne, zodpovedne a spoľahlivo, pričom pri poskytovaní právnych služieb preukázal logické a analytické myslenie, ako aj flexibilitu.

Ing. Martin Volčko, konateľ spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

“S právnymi službami JUDr. Kundráta som bol veľmi spokojný od prvého kontaktu. Oceňujem predovšetkým férový, profesionálny prístup a flexibilitu, vďaka ktorej som získal potrebné riešenie na mieru. V celom procese som bol informovaný o všetkých krokoch a možných komplikáciách bez toho, aby som bol zahltený zbytočnými informáciami. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.”

Michal Slovák, konateľ spoločnosti Slovak Technologies, s.r.o.

“Dôkladný, znalý a skromný právnik, ktorý ide navyše, až kým nie sú dosiahnuté požadované výsledky. Určite môj jediný poskytovateľ právnych služieb na mnoho ďalších rokov. Vynikajúca skúsenosť a veľmi odporúčam.”

Sorab Anand Jain, konateľ, LEANVIA s. r. o.

“Spolupráce s panem doktorem byla velmi konstruktivní a profesionální, je to zkušený advokát. Předně oceňuji jeho proaktivní přístup a analytické myšlení při výběru strategie pro jednotlivé právní případy. Spolupráci s ním doporučuji.”

Jiří Brusch, konatel, Westercom s.r.o.

“Touto cestou sa chcem poďakovať pánovi JUDr. Marekovi Kundrátovi za rady a pomoc pri vypracovaní a pripomienkovaní viacerých zmlúv, ktoré sme vo firme potrebovali akútne riešiť. V krátkom časovom horizonte nám zmluvy vypracoval a osobne s nami prešiel jednotlivé dodatky k zmluvám. Sme nadmieru spokojní. Serióznosť, odbornosť a ľudský prístup sú hlavné dôvody, prečo budeme dlhodobo spolupracovať. Môžeme len odporučiť.”

Anton Lesičko, konateľ Intero s.r.o.

“JUDr. Marek Kundrát našej spoločnosti poskytoval právne poradenstvo predovšetkým v nesporovej agende. Vypracovával právne analýzy a stanoviská; pripravoval, tvoril a pripomienkoval zmluvy a právne písomnosti; poskytoval právne poradenstvo pri realizácii medzinárodných projektov a projektov BIDSF (The Bohunice International Decommissioning Support Fund), podieľal sa na príprave, tvorbe a pripomienkovaní vzorovej pracovnej dokumentácie a interných smerníc (pracovný poriadok, smernice z oblasti bezpečnosti práce a iné) a taktiež sa zúčastňoval obchodných rokovaní, komunikoval s obchodnými partnermi a
orgánmi verejnej správy. Pri poskytovaní právnych služieb preukázal logické a analytické myslenie, ako aj schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť. Vždy zastupoval záujem spoločnosti a konal podľa potrieb spoločnosti, zodpovedne a spoľahlivo.”

Ing. A.M., podpredseda predstavenstva spoločnosti J*, a.s., ktorá prevádzkuje, udržiava a vyraďuje jadrové zariadenia a nakladá s rádioaktívnymi odpadmi

“Služby Mareka Kundráta využívam pravidelne nakoľko už na začiatku som sa presvedčil o jeho vysoko profesionálnom a diskrétnom prístupe. Stále nám vedel veľmi rýchlo pomôcť s rôznymi službami – od zakladania občianskeho združenia, obchodnej spoločnosti, obchodných podmienok pre eshop, ako aj s rôznymi typmi zmlúv. Aj preto budem jeho služby využívať a najmä odporúčať ďalším záujemcom o právne služby.”

Tomáš Fulajtár, konateľ, grandaliro s.r.o.

“JUDr. Marek Kundrát našej spoločnosti poskytoval právne poradenstvo v nesporovej agende, najmä vypracovával právne analýzy; pripomienkoval zmluvnú dokumentáciu ako aj súťažné podklady súvisiace s realizáciou verejného obstarávania podľa pravidiel „Procurement Policies and Rules” Európskej banky pre obnovu a rozvoj, pričom v rámci tohto procesu taktiež komunikoval v mene našej spoločnosti so zástupcami Európskej banky pre obnovu a rozvoj.”

Ing. M.O., predseda predstavenstva spoločnosti S*, a.s., ktorá zabezpečuje prevádzkovanie prenosovej sústavy na území Slovenskej republiky

“S poskytnutými službami Mareka Kundráta som bola stále veľmi spokojná. Oceňujem rýchlu komunikáciu, zodpovedný prístup a profesionalitu. JUDr. Marek Kundrát mi stále odborne pomohol a v prípade akýchkoľvek otázok poradil. Ďakujem veľmi pekne a odporúčam ďalej.”

D.P., živnostníčka, módna ilustrátorka a dizajnérka

“Pán Kundrát poskytuje veľmi kvalitné právne služby v niekoľkých oblastiach. Spolupráca s ním je vždy jednoduchá, rýchla a vecná. Pomocou niekoľkých základných otázok identifikuje podstatu veci a následne veľmi rýchlo určí ďalší postup. Snaží sa šetriť klientov čas a tým aj jeho peniaze v najlepšej možnej miere primeranej danej situácii. S jeho skúsenosťami trvá veľmi rýchlo, kým predostrie konkrétny návrh, obvykle ho vie načrtnúť priamo po oboznámení sa s prípadom, pri zložitejších veciach, kedy je potrebná väčšia miera štúdia si do niekoľkých dní vie naštudovať aj rozsiahlejšiu problematiku a podať konkrétne a vecné návrhy. Veľkou výhodou je, že sa vie prispôsobiť požiadavkám a aj mysleniu klienta a takisto prístupu k celej veci. Oceňujem, že je ochotný konzultovať rôzne záležitosti aj v neformálnom duchu, ak ho o to klient požiada.”

L.H., živnostník

“Pán Kundrát našej spoločnosti poskytoval právne poradenstvo v nesporovej agende, najmä v rámci procesu due diligence, pri koncipovaní, pripomienkovaní zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa prevodu obchodného podielu; zastupoval našu spoločnosť na obchodných rokovaniach, ako aj pri rokovaniach o mimosúdnom urovnaní sporných peňažných pohľadávok. Poskytol nám taktiež právne služby pri koncipovaní a pripomienkovaní zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa prevodu akcií.”

Ing. Z.H., predseda predstavenstva spoločnosti V*, a.s. pôsobiacej v oblasti jadrovej energetiky

“Právne služby JUDr. Kundráta využívam od začiatku jeho advokátskej praxe. Či už sa jednalo o zakladanie obchodnej spoločnosti, právne poradenstvo alebo o návrh, resp. revíziu rôznych druhov zmlúv, jeho prístup bol vysoko profesionálny a vždy promptný, čo nie je bežným štandardom. Jeho prácu môžem za každých okolností len odporučiť.”

L.F., konateľ spoločnosti f*, s.r.o. dodávajúca technológiu pre inteligentné „smart“ domácnosti

“Naša spoločnosť využila právne služby pána Kundráta v procese založenia spoločnosti s ručením obmedzeným na Slovensku. Od samého začiatku nám poskytoval komplexný právny prehľad a chcel by som zdôrazniť, že na naše otázky vždy trpezlivo odpovedal. Vďaka nemu bol celý proces úspešne zvládnutý.”

I.C., konateľ spoločnosti D*, s.r.o. zaberajúcej sa logistikou a kontrolou kvality

“Ďakujem JUDr. Kundrátovi za poskytnuté poradenstvo a vypracovanie zmlúv. Pán Kundrát pre nás zabezpečil komplexnú právnu podporu pri príprave procesu predaja obchodnej spoločnosti. Jeho právne služby využívam opakovane už niekoľko rokov.”

J.K., konateľ spoločnosti S* S* R*, s.r.o., zaoberajúcej sa opravou, servisom osobných a nákladných motorvých vozidiel