Podnikanie na Slovensku predstavuje z mnohých dôvodov každodennú výzvu. Dosiahnutie úspechu je podmienené množstvom faktorov, z ktorých časť viete ovplyvniť (výber zamestnancov, kvalita produktu alebo služby, marketing, atď.), iné sú zas mimo Vašu kontrolu (neustále sa meniaca legislatíva, byrokracia a podobne). Kúpna zmluva je najbežnejší zmluvný typ, avšak pri podnikaní je to len jedna z mnohých zmlúv, s ktorými sa podnikateľ stretne.

Získať obchodného partnera a presvedčiť ho o potrebe Vášho produktu, resp. služby je zvyčajne len začiatok. Predpokladom úspešného podnikania je, okrem iného, nepochybne aj bezpečná a efektívna spolupráca s obchodnými partnermi. Konkrétne podmienky dohody o spolupráci je potrebné korektne preklopiť do zmluvy.

Zmluvy

V závislosti od typu podnikania, ktorému sa venujete, môžete uzatvárať rôzne zmluvy. Medzi najčastejšie uzatvárané patrí najmä kúpna zmluva, zmluva o mlčanlivosti, zmluva o spolupráci, zmluva o dielo, nájomná zmluva, zmluva o sprostredkovaní, leasingová zmluva, resp. iné zmluvné typy,  pričom je vždy potrebné venovať pozornosť najmä nasledujúcim oblastiam:

a) dostatočne presnej a určitej špecifikácii predmetu zmluvy (vrátane podkladov a príloh k zmluve a určeniu ich poradia záväznosti v prípade existencie rozporov),
b) platobným podmienkam (zálohové platby, splatnosť faktúr, úroky z omeškania, možnosť predčasného ukončenia zmluvy pri porušení platobnej disciplíny),
c) lehotám plnení (podmienky posunov termínov, vrátane definovania prípadov tzv. vyššej moci),
d) rozsahu práv a povinností zmluvných strán a ich vyhlásení (jednoznačná špecifikácia povinností a lehôt na ich splnenie vrátane ich zabezpečenia zmluvnými pokutami),
e) definovaniu podmienok zmluvných sankcií (obmedzenie zmluvných pokút, náhrada škody, úroky z omeškania),
f) určeniu orgánu, ktorý bude rozhodovať prípadné spory medzi zmluvnými stranami (súd Slovenskej republiky vs. rozhodcovský súd).

Ako hovorí známe anglické príslovie: „Diabol je ukrytý v detailoch“, preto je potrebné sústrediť sa na konkrétne detaily návrhu zmluvy, venovať im potrebnú pozornosť, posúdiť ich a vyhodnotiť s cieľom minimalizovať negatívne dopady na Vaše podnikanie.

Služby skúseného advokáta (https://www.marekkundrat.sk/obchodne-pravo/) Vám umožnia naplno sa sústrediť nielen na každodenný chod spoločnosti, ale aj na rozvoj Vášho podnikania. Náplňou mojej práce je už viac ako 13 rokov každodenné riešenie právnych problémov a eliminácia rizík konkrétnej transakcie.