Zmluvná úprava práv a povinností týkajúcich sa procesu informačného modelovania stavieb a tvorby informačného modelu v súčasnosti na Slovensku nie je štandardizovaná. Aktuálny vývoj v Českej republike predstavuje jeden z možných prístupov ako je možné koncipovať zmluvné vzťahy týkajúce sa informačného modelovania stavieb. Koncept a štruktúra BIM protokolu (vrátane jeho príloh) tak ako boli predstavené v Českej republike predstavujú inšpiráciu ako vhodne zmluvne nastaviť práva a povinnosti zmluvných strán aj na Slovensku.

Česká agentúra pre štandardizáciu zverejnila dňa 30.3.2021[2] „BIM protokol pravidlá pre digitálnu spoluprácu“[3] vrátane príloh č. 1 až 3 – Požiadavky objednávateľa na informácie, Požiadavky na spoločné dátové prostredie (CDE) a Plán realizácie BIM (BEP). Spoločne s nimi došlo taktiež k zverejneniu prílohy „Voliteľné ustanovenia pre Zvláštne zmluvné podmienky – Licenčná dohoda pre Český zmluvný štandard (Design-Bid-Build)“. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa jedná o tzv. nulté verzie dokumentácie určenej primárne pre pilotné projekty, ktorá bude v budúcnosti predmetom ďalšej aktualizácie a úprav.

Predložené znenia vzorovej dokumentácie majú slúžiť ako rámec a všeobecný návod resp. inšpirácia pre zmluvné strany pri koncipovaní zmluvy a nastavení práv a povinností zmluvných strán. Bude zaujímavé sledovať prípadný ďalší tejto dokumentácie po zapracovaní prvých pripomienok získaných počas realizácie pilotných projektov. Na druhej som toho názoru, že nejasnosti, na ktoré som poukazoval v predchádzajúcom článku, nie sú v súčasnosti jednoznačne zodpovedané ani v Českej republike.

Som toho názoru, že predpokladom úspešného nastavenia zmluvných vzťahov je úzka spolupráca všetkých dotknutých strán (tvorcov informačného modelu, právnika, externých subdodávateľov a pod.). Potreba precíznej špecifikácie práv a povinností zmluvných strán v zmluve je taktiež dôležitá s ohľadom  na snahu predchádzať vzniku prípadných súdnych sporo

Článok v jeho plnom znení môžete nájsť na linku nižšie:

Zmluvná úprava informačného modelu – epravo.sk