Online portál www.epravo.sk zverejnil môj článok, v ktorom poukazujem na absenciu jednoznačnej právnej úpravy informačných modelov a informačného modelovania stavieb v platnej právnej úprave Slovenskej republiky a s tým súvisiacu prípustnosť rôznych interpretácií právneho postavenia samotného informačného modelu, s cieľom otvoriť prípadnú odbornú diskusiu, akým spôsobom by bolo vhodné túto oblasť posudzovať a následne vhodne legislatívne upraviť.

Informačné modelovanie stavieb pre odvetvie stavebníctva predstavuje prechod smerom do obdobia digitalizácie. Tento proces je na území Slovenskej republiky zatiaľ iba v počiatočnom štádiu implementácie (napriek snahe členov BIM asociácie Slovensko), avšak vývoj v zahraničí jednoznačne preukazuje, že ako verejný, tak aj súkromný sektor postupne smeruje k využívaniu tejto metódy.

Cieľom článku je v prvom rade poukázať na absenciu jednoznačnej právnej úpravy informačných modelov a informačného modelovania stavieb v platnej právnej úprave Slovenskej republiky a s tým súvisiacu prípustnosť rôznych interpretácií právneho postavenia samotného informačného modelu, ako aj otvoriť prípadnú odbornú diskusiu, akým spôsobom by bolo vhodné túto oblasť posudzovať a následne vhodne legislatívne upraviť. Som presvedčený, že problematiku spojenú s informačným modelovaním stavieb  a informačnými modelmi je potrebné riešiť nielen z technického, ale taktiež aj z právneho hľadiska.

V článku sa venujem:

  1. definícii BIM a IM,
  2. úprave v slovenských technických normách,
  3. právnemu postaveniu prvkov, ktoré tvoria informačný model,
  4. právnemu postaveniu informačného modelu ako celku.

Článok v jeho plnom znení môžete nájsť na linku nižšie:

Postavenie informačného modelovania stavieb (BIM) a informačného modelu v právnej úprave Slovenskej republiky – epravo.sk