Odborná prednáška na STU v Košiciach

Vďaka spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Košiciach (Fakulta baníctva ekológie a geotechnológií) som 4.10.2021 mal možnosť prednášať študentom 3. ročníka na odbornom predmete Informačný model budovy na tému "Informačný model v právnej úprave Slovenskej republiky". K nadviazaniu vzájomnej spolupráce došlo na podnet doc. Ing. Marcely Bindzárovej Gergeľovej, PhD., ktorej týmto ďakujem za jej ...

Odborná prednáška na STU v Košiciach2021-10-12T19:05:27+02:00

Blockchain technológia ako dôkazný prostriedok

V aktuálnom čísle Bulletinu slovenskej advokácie (7-8/2021) bol publikovaný môj článok “Blockchain technológia ako dôkazný prostriedok“. V článku skúmam prípustnosť a využiteľnosť informácií zachytených prostredníctvom blockchainovej technológie ako dôkazného prostriedku v rámci súdneho konania vedeného podľa civilného sporového poriadku. Zameriavam sa na právnu úpravu dokazovania v civilnom sporovom poriadku, kľúčové atribúty blockchain technológie, pričom poukazujem na ...

Blockchain technológia ako dôkazný prostriedok2021-08-23T13:59:00+02:00

Zmluvná úprava informačného modelu

Zmluvná úprava práv a povinností týkajúcich sa procesu informačného modelovania stavieb a tvorby informačného modelu v súčasnosti na Slovensku nie je štandardizovaná. Aktuálny vývoj v Českej republike predstavuje jeden z možných prístupov ako je možné koncipovať zmluvné vzťahy týkajúce sa informačného modelovania stavieb. Koncept a štruktúra BIM protokolu (vrátane jeho príloh) tak ako boli ...

Zmluvná úprava informačného modelu2021-05-14T08:22:35+02:00

Informačné modelovanie stavieb (BIM) a informačný model

Online portál www.epravo.sk zverejnil môj článok, v ktorom poukazujem na absenciu jednoznačnej právnej úpravy informačných modelov a informačného modelovania stavieb v platnej právnej úprave Slovenskej republiky a s tým súvisiacu prípustnosť rôznych interpretácií právneho postavenia samotného informačného modelu, s cieľom otvoriť prípadnú odbornú diskusiu, akým spôsobom by bolo vhodné túto oblasť posudzovať a následne ...

Informačné modelovanie stavieb (BIM) a informačný model2021-04-14T07:49:50+02:00

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva predstavuje osobitný zmluvný typ, na základe ktorého darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Najčastejším predmetom darovania bývajú hnuteľné veci (napr. mobilný telefón, nábytok, auto a podobne) alebo nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom a podobne). Čo je darovacia zmluva Darovacia zmluva prestavuje osobitný zmluvný typ definovaný v ...

Darovacia zmluva2021-03-29T15:57:24+02:00

Ako založiť záujmové združenie právnických osôb

Pre online portál www.najpravo.sk som pripravil prehľadný návod akým spôsobom je potrebné postupovať, ak plánujete založenie záujmového združenia právnických osôb. V článku podrobne popisujem proces vzniku záujmového združenia právnických osôb, jeho založenia a následnej registrácie v zmysle Občianskeho zákonníka. Obsahom článku je najmä: aké združenia sú najbeznejšie a čo je zvyčajne ich účelom (typickými ...

Ako založiť záujmové združenie právnických osôb2021-03-01T17:11:29+01:00

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva predstavuje osobitný zmluvný typ, na základe ktorého je nájomca za vopred dohodnutých podmienok oprávnený užívať predmet nájmu počas dohodnutej doby a prenajímateľovi vzniká nárok na nájomné. V praxi sa môžeme najčastejšie stretnúť s nájomnou zmluvou na nehnuteľnosť (pozemok, byt, dom), avšak jej využitie je omnoho širšie. Čo je nájomná zmluva Nájomná zmluva prestavuje osobitný zmluvný ...

Nájomná zmluva2021-03-01T14:00:14+01:00

Ako správne reklamovať vady nehnuteľnosti

V predchádzajúcom článku som poukázal na dôležitosť preberacieho konania a poskytol niekoľko rád ako postupovať pri preberacom konaní. V tomto článku sa zameriavam na postup, ktorý odporúčam využiť ak kupujúci potrebuje uplatniť vady počas záručnej doby. Zmluva, na základe ktorej nadobúda vlastník nehnuteľnosť do vlastníctva, zvyčajne obsahuje osobitný článok upravujúci zodpovednosť predávajúceho za vady. Tieto ustanovenia ...

Ako správne reklamovať vady nehnuteľnosti2021-01-29T10:59:38+01:00

Stále živý fenomén: Vyber si svoj súd

V aktuálnom čísle Bulletinu slovenskej advokácie (12/2020) bol publikovaný môj článok "Stále živý fenomén: Vyber si svoj súd". V článku analyzujem možnosti procesnej obrany žalovaného v prípade, ak žalobca účelovým konaním in fraudem legis zneužije zákonnú úpravu týkajúcu sa miestnej príslušnosti, pričom takýto procesný postup bude síce po formálnej stránke v súlade s platnou právnou úpravou ...

Stále živý fenomén: Vyber si svoj súd2021-03-05T11:29:00+01:00

Ako založiť neziskovú organizáciu

Pre online portál www.pravnenoviny.sk som pripravil prehľadný návod akým spôsobom je potrebné postupovať, ak plánujete založenie neziskovej organizácie. V článku podrobne popisujem proces vzniku neziskovej spoločnosti, jej založenia a následnej registrácie v zmysle Zákona o neziskových organizáciách. Obsahom článku je najmä: vysvetlenie, ktoré činnosti Zákon o neziskových organizáciách považuje za všeobecne prospešné služby,  akým ...

Ako založiť neziskovú organizáciu2021-03-01T17:09:45+01:00