Celý môj profesijný život poskytujem právne služby a poradenstvo obchodným spoločnostiam a fyzickým osobám, predovšetkým v oblasti obchodného a občianskeho práva. Niekoľko rokov som pôsobil ako interný právnik pre švajčiarsku investičnú spoločnosť Horizon21, ako aj pre medzinárodný stavebný koncern – STRABAG. V súčasnosti opätovne aktívne pôsobím v advokácii ako samostatný advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Špecializujem sa predovšetkým na obchodné právo so zameraním na komplexnú právnu podporu pri rokovaní o zmluvách a návrhoch zmlúv. Zaoberám sa analýzami právnych problémov, ako aj zastupovaním spoločností na súde prípadne voči orgánom verejnej správy. Poskytujem taktiež poradenstvo v oblasti občianskeho práva a mám bohatú skúsenosť so sporovou agendou. V rámci poskytovania služieb kladiem dôraz na odbornosť, spoľahlivosť a diskrétnosť, s cieľom pretaviť požiadavky klienta do adekvátnej právnej pomoci. Klienti oceňujú môj konštruktívny postoj k riešeniu problémov a mimoriadne zodpovedný prístup.

Vzdelanie

2017

Master of Laws, LL.M (Brno International Business School)

2016-2017

Školenia na zmluvné podmienky FIDIC (Red book, Yellow book, zmluvné nároky) vedené Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov (SACE)

2013

zapísaný ako advokát v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou

2002 – 2007

Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Odbor: Právo

Jazykové znalosti

Právne služby poskytujem klientom s ohľadom na ich individuálne potreby v slovenskom a anglickom jazyku.

OBLASTI PRAXE

Právne služby poskytujem na celom území Slovenskej republiky podľa potrieb klientov predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

Obchodné právo

 • komplexné právne poradenstvo pri vytváraní zmlúv, pripomienkovaní návrhov zmlúv a účasť na konzultáciách a predzmluvných rokovaniach so súčasnými alebo budúcimi zmluvnými partnermi klientov;
 • právne analýzy a stanoviská pre klientov;
 • príprava, tvorba a pripomienkovanie právnych písomností;
 • príprava, tvorba a pripomienkovanie vzorovej dokumentácie;
 • zastupovanie klientov v sporových konaniach, ako aj pri mimosúdnych rokovaniach.

Občianske právo

 • právne analýzy a stanoviská pre klientov;
 • príprava, tvorba a pripomienkovanie zmlúv a právnych písomností;
 • vypracovanie zmlúv v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností;
 • poradenstvo v súvislosti s vecnými právami (vecné bremená, záložné právo, zádržné právo a iné) a právami tretích osôb;
 • poradenstvo v súvislosti s nájmom nehnuteľností – pozemkov, stavieb, bytov i nebytových priestorov;
 • zastupovanie klientov v sporových konaniach a pred orgánmi verejnej správy;
 • zastupovanie klientov pri mimosúdnych rokovaniach.

Riešenie sporov

 • dôkladná analýza skutkového stavu a dôkaznej situácie;
 • zhodnotenie rizík právneho postavenia klienta;
 • príprava procesnej stratégie;
 • konzultácie v prípravných fázach riešenia sporu, ako aj počas prebiehajúceho konania;
 • zastupovanie klienta pri mimosúdnom riešení sporov, príprava dohody o urovnaní nárokov;
 • vypracovanie podaní (predžalobná výzva, žaloba, návrhy, vyjadrenia, opravné prostriedky).

 

REFERENCIE

JUDr. Marek Kundrát zastupoval našu spoločnosť v súdnych sporoch. Právne služby poskytoval vždy kvalitne a promptne reagoval na potreby spoločnosti a procesný vývoj súdnych sporov. Vždy ambiciózne zastupoval záujem spoločnosti a konal aktívne, efektívne, zodpovedne a spoľahlivo. (Dipl. Ing. M.M., konateľ spoločnosti J*, spol. s r.o.)

Doktor Kundrát nám poskytoval právne služby odborne, flexibilne a spoľahlivo. Pri hľadaní optimálneho riešenia pre našu spoločnosť bral ohľad na naše požiadavky a promptne reagoval na meniaci sa procesný vývoj súdneho sporu. Vždy zastupoval záujem spoločnosti, pričom konal samostatne, kreatívne a zodpovedne. (JUDr. M. K., konateľ spoločnosti M* B*, s.r.o.)

Vážim si kvalitnú prácu Vašej advokátskej kancelárie, ľudský a zároveň profesionálny prístup. V prípade potreby určite opätovne využijem Vaše služby a vrelo odporúčam. (J.N.)

JUDr. Marek Kundrát našej spoločnosti poskytoval právne poradenstvo v nesporovej agende,  najmä vypracovával právne analýzy; pripomienkoval zmluvnú dokumentáciu ako aj súťažné podklady súvisiace s realizáciou verejného obstarávania podľa pravidiel „Procurement Policies and Rules” Európskej banky pre obnovu a rozvoj („EBOR“), pričom v rámci tohto procesu taktiež komunikoval v mene našej spoločnosti so zástupcami EBOR. (Ing. M.O., predseda predstavenstva spoločnosti S*, a.s.)

Pán Kundrát našej spoločnosti poskytoval právne poradenstvo v nesporovej agende, najmä v rámci procesu due diligence, pri koncipovaní, pripomienkovaní zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa prevodu obchodného podielu; zastupoval našu spoločnosť na obchodných rokovaniach, ako aj pri rokovaniach o mimosúdnom urovnaní sporných peňažných pohľadávok. Poskytol nám taktiež právne služby pri koncipovaní a pripomienkovaní zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa prevodu akcií. (Ing. Z.H., predseda predstavenstva spoločnosti V*, a.s.)

Keď potrebujeme vypracovať alebo overiť ponúkanú zmluvu, vždy sa obrátime na Mareka. (I.L.)

JUDr. Marek Kundrát našej spoločnosti poskytoval právne poradenstvo predovšetkým v nesporovej agende. Vypracovával právne analýzy a stanoviská; pripravoval, tvoril a pripomienkoval zmluvy a právne písomnosti; poskytoval právne poradenstvo pri realizácii medzinárodných projektov a projektov BIDSF (The Bohunice International Decommissioning Support Fund), podieľal sa na príprave, tvorbe a pripomienkovaní vzorovej pracovnej dokumentácie a interných smerníc (pracovný poriadok, smernice z oblasti bezpečnosti práce a iné) a taktiež sa zúčastňoval obchodných rokovaní, komunikoval s obchodnými partnermi a orgánmi verejnej správy.

Pri poskytovaní právnych služieb preukázal logické a analytické myslenie, ako aj schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť. Vždy zastupoval záujem spoločnosti a konal podľa potrieb spoločnosti, zodpovedne a spoľahlivo. (Ing. A.M., podpredseda predstavenstva spoločnosti J*, a.s.)

Marekove právne služby som využil viackrát. Jedným z prípadov bola kúpa nehnuteľnosti, čo je vyčerpávajúci proces. Bolo upokojujúce vedieť, že čo sa právnej oblasti týka, mohol som sa na Mareka spoľahnúť v plnej miere. Marek mi pripomienkoval kúpnu zmluvu a jeho pokojný a trpezlivý prístup, profesionálna komunikácia, a dôraz na detail mi veľmi vyhovovali a v konečnom dôsledku spríjemnili celý proces. Ak budem v budúcnosti potrebovať právnu pomoc, určite sa znova obrátim na Mareka. (I.S.)

Vďaka JUDr. M. Kundrátovi sme sa vyhli nevýhodným zmluvám pri predaji majetku. Ďakujeme! (S.L.)

Touto cestou sa chcem poďakovať pánovi JUDr. Marekovi Kundrátovi za rady a pomoc pri vypracovaní a pripomienkovaní viacerých zmlúv, ktoré sme vo firme potrebovali akútne riešiť. V krátkom časovom horizonte nám zmluvy vypracoval a osobne s nami prešiel jednotlivé dodatky k zmluvám. Sme nadmieru spokojní. Serióznosť, odbornosť a ľudský prístup sú hlavné dôvody, prečo budeme dlhodobo spolupracovať. Môžeme len odporučiť. (A.L., I* s.r.o.)

Právne služby JUDr. Mareka Kundráta som využil v dlhotrvajúcom vlečúcom sa súdnom spore so Slovenskou sporiteľnou a.s. Vďaka jeho profesnej zdatnosti, angažovanosti a vytrvalosti som spor vyhral a bol mi uznaný nárok na nezaplatený dlh a adekvátna finančná kompenzácia. Jednoznačne odporúčam ďalším potenciálnym klientom a ďakujem za poskytnuté služby a právnu pomoc. (A.V.)

Služby Mareka Kundráta využívam pravidelne nakoľko už na začiatku som sa presvedčil o jeho vysoko profesionálnom a diskrétnom prístupe. Stále nám vedel veľmi rýchlo pomôcť s rôznymi službami – od zakladania občianskeho združenia, SRO, obchodných podmienok pre eshop, ako aj s rôznymi typmi zmlúv. Aj preto budem jeho služby využívať a najmä odporúčať ďalším záujemcom o právne služby. (T.F.)

Právne služby JUDr. Kundráta využívam od začiatku jeho advokátskej praxe. Ci už sa jednalo o zakladanie s.r.o., právne poradenstvo alebo o návrh, resp. revíziu rôznych druhov zmlúv, jeho prístup bol vysoko profesionálny a vždy promptný, čo nie je bežným štandardom. Jeho prácu môžem za každých okolností len odporučiť. (L.F.)

S poskytnutými službami Mareka som bola stále veľmi spokojná. Oceňujem rýchlu komunikáciu, zodpovedný prístup a profesionalitu. Marek mi stále odborne pomohol a v prípade akýchkoľvek otázok poradil. Ďakujem veľmi pekne a odporúčam ďalej. (D.P.)

 

ODMENA

Poskytujem právne služby za odmenu v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

 

Odmenu za poskytovanie právnych služieb je možné dohodnúť nasledovnými spôsobmi:

 • hodinová odmena (podľa počtu hodín)
 • paušálna odmena (za úplné vybavenie veci alebo za určité časové obdobie, spravidla mesiac)
 • podielová odmena (podielom (maximálne do zákonnej výšky 20%) na hodnote veci)
 • tarifná odmena (podľa počtu realizovaných úkonov, druhu a hodnoty veci)

 

Druh a výška odmeny za poskytnuté právne služby závisí od okolností konkrétneho prípadu a je stanovená na základe dohody advokáta s klientom.

 

KONTAKT