Celý môj profesijný život poskytujem právne služby a poradenstvo obchodným spoločnostiam a fyzickým osobám, predovšetkým v oblasti obchodného a občianskeho práva. Niekoľko rokov som pôsobil ako interný právnik pre švajčiarsku investičnú spoločnosť Horizon21, ako aj pre medzinárodný stavebný koncern – STRABAG.

Pri práci kladiem dôraz na odbornosť, spoľahlivosť a diskrétnosť, s cieľom pretaviť požiadavky klienta do adekvátnej právnej pomoci. Klienti oceňujú môj konštruktívny postoj k riešeniu problémov a zodpovedný prístup.

Počas svojej praxe som poskytoval právne služby viacerým významným spoločnostiam predovšetkým v oblasti energetiky a stavebníctva (viď časť Referencie), a to na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí počas rokovaní s ich obchodnými partnermi.

Niekoľko rokov som taktiež pôsobil ako interný právnik pre švajčiarsku investičnú spoločnosť Horizon21, ako aj pre medzinárodný stavebný koncern – STRABAG. V súčasnosti aktívne pôsobím v advokácii ako samostatný advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

Kundrat_portret_2020

13

rokov skúseností

100

súdnych sporov

1000

vypracovaných zmlúv

 • Vzdelanie

  2017

  Master of Laws, LL.M (Brno International Business School)

  2016-2017

  Školenia na zmluvné podmienky FIDIC (Red book, Yellow book, zmluvné nároky) vedené Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov (SACE)

  2013

  Zapísaný ako advokát v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou

  2002 – 2007

  Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Odbor: Právo

 • Jazykové znalosti

  Právne služby poskytujem klientom s ohľadom na ich individuálne potreby v slovenskom a anglickom jazyku.

 

OBLASTI PRAXE

Právne služby poskytujem na celom území Slovenskej republiky podľa potrieb klientov predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

 Obchodné právo

Špecializujem sa predovšetkým na obchodné právo so zameraním na komplexnú právnu podporu klientov počas obchodných rokovaní a úpravu súvisiacich zmluvných vzťahov. Posudzujem riziká konkrétnej transakcie s cieľom minimalizovať negatívne dopady na podnikanie klientov.

Z doterajšej praxe mám skúsenosti s vypracovaním rôznych typov zmlúv ako sú napr. zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o kúpe prenajatej veci, mandátne zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o spolupráci, ako aj s medzinárodnými štandardnými zmluvnými podmienkami pre výstavbu diel (FIDIC).

Poskytoval som právne poradenstvo pri realizácii medzinárodných projektov a projektov financovaných prostredníctvom BIDSF (The Bohunice International Decommissioning Support Fund), taktiež som pripomienkoval zmluvnú dokumentáciu, ako aj súťažné podklady súvisiace s realizáciou verejného obstarávania podľa pravidiel „Procurement Policies and Rules” Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Obchodne pravo

 • Viac informácií

  Poskytované právne poradenstvo zahŕňa najmä:

   

  • konzultácie a účasť na interných poradách u klienta;
  • prípravu a účasť na rokovaniach so súčasnými alebo budúcimi zmluvnými partnermi mojich klientov na území Slovenskej republiky a v zahraničí;
  • analýzu možných právnych rizík, vypracovanie stanovísk a odporúčaní ako eliminovať riziká;
  • komplexné právne poradenstvo pri vytváraní zmlúv a/alebo pripomienkovaní návrhov zmlúv;
  • uplatnenie nárokov pri porušení zmluvy;
  • vymáhanie pohľadávok;
  • uplatnenie nároku na náhradu škody;
  • prípravu, tvorbu a pripomienkovanie vzorovej dokumentácie;
  • zastupovanie klientov v sporových konaniach, ako aj pri mimosúdnych rokovaniach.

Obcianske právo

Civilne pravo

Poskytujem taktiež poradenstvo fyzickým osobám v oblasti občianskeho práva, predovšetkým v oblasti práva nehnuteľností. V prípade potreby pre Vás vypracujem alebo budem pripomienkovať protistranou predložený návrh zmluvy.

Mám skúsenosti s vypracovaním rôznych typov zmlúv, ako sú napr. rezervačné zmluvy, zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách, kúpno-predajné zmluvy (byt, dom, pozemok), nájomné zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o vyporiadaní bezpodielového a podielového spoluvlastníctva, zmluvy o pôžičke, dohody o urovnaní, uznaní dlhu, ako aj s inými právnymi dokumentmi (záložné zmluvy, vecné bremená a podobne).

 • Viac informácií

  Poskytované právne poradenstvo zahŕňa najmä:

   

  • analýzy právnych vzťahov a rizík v súvislosti s nadobúdaním nehnuteľností;
  • prípravu, tvorbu a pripomienkovanie zmlúv v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností (rezervačná, zmluva o budúcej zmluve, kúpna, darovacia, zámenná);
  • zastupovanie v katastrálnom konaní;
  • poradenstvo v súvislosti s vecnými právami (vecné bremená, záložné právo, zádržné právo a iné) a právami tretích osôb;
  • vypracovanie zmluvy o dielo;
  • vyporiadanie bezpodielového a podielového spoluvlastníctva;
  • vypracovanie zmluvy o pôžičke, dohody o urovnaní, uznaní dlhu a podobne;
  • poradenstvo v súvislosti s nájmom nehnuteľností – pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov (zmluvy o nájme a podnájme bytov a nebytových priestorov);
  • zastupovanie klientov v sporových konaniach, ako aj pri mimosúdnych rokovaniach.

Riesenie sporov

Pomôžem Vám v prípadoch, keď potrebujete na súde uplatniť svoj nárok alebo sa naopak brániť voči podanej žalobe. Mám bohatú skúsenosť so zastupovaním klientov pri mimosúdnom a súdnom riešení sporov. Pri zvolení vhodnej procesnej stratégie využívam rokmi nadobudnuté skúsenosti zo súdnej siene.

 • Viac informácií

  Poskytované právne poradenstvo zahŕňa najmä:

   

  • právne konzultácie za účelom predchádzania vzniku sporu;
  • dôkladnú analýzu skutkového stavu a dôkaznej situácie;
  • zhodnotenie rizík právneho postavenia klienta;
  • prípravu procesnej stratégie;
  • asistenciu pri navrhnutí a zabezpečení dôkazov;
  • konzultácie v prípravných fázach riešenia sporu, ako aj počas prebiehajúceho konania;
  • zastupovanie klienta pri mimosúdnom riešení sporov, príprava dohody o urovnaní nárokov;
  • vypracovanie podaní (predžalobná výzva, žaloba, odpor, vyjadrenie, odvolanie, dovolanie);
  • zastupovanie v konaní na rozhodcovskom súde.

Riesenie sporov

 

 

REFERENCIE

Obchodné právo

Obcianske  právo

Riesenie sporov

ODMENA

Počas úvodnej konzultácie (v trvaní max. 1 hodinu) sa oboznámim so základnými aspektmi Vášho problému a rámcovo posúdim možnosti jeho riešenia. Následne sa v prípade Vášho záujmu o právne služby dohodneme na výške odmeny.

Právne služby poskytujem za odmenu v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

 • Viac informácií

  Druh a výška odmeny za poskytnuté právne služby závisí od okolností konkrétneho prípadu a je stanovená na základe dohody advokáta s klientom v závislosti od odbornej a časovej náročnosti poskytovanej právnej služby.

   

  Odmenu za poskytovanie právnych služieb je možné dohodnúť nasledovnými spôsobmi:

  • hodinová odmena (podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby)
  • paušálna odmena (za úplné vybavenie veci alebo za určité časové obdobie, spravidla mesiac)
  • podielová odmena (podielom (maximálne do zákonnej výšky 20%) na hodnote veci)
  • tarifná odmena (podľa počtu realizovaných úkonov, druhu a hodnoty veci)

KONTAKT

.